Skip to main content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pavel Náplava - COLOR Studio, (dále jen „CS“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Od vás získané osobní a další údaje považuji za přísně důvěrné. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracovávám zejména o mojich zákaznících a uživatelích mého webu, zda údaje zpracovávám na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používám, komu je mohu předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Ing. Pavel Náplava - COLOR Studio, sídlo: B. Smetany 1446, 725 25 Polanka nad Odrou, IČO: 47831294, Tel.: 552 308 258, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V jakých situacích budu Vaše údaje zpracovávat?

Zpracovávání osobních údajů se liší zejména subjektem osobních údajů a vztahem, který mám k subjektu údajů. Osobní údaje mých klientů jsou zpracovány za účelem plnění smluvních služeb nebo pro zhotovení díla. Zpracovávám pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plynulé a efektivní plnění smluvních závazků a zákonných povinností z nich vyplývajících. Zpracovávám také osobní údaje subjektů za účelem poskytování informací o novinkách v mých službách, produktech a marketingových akcích.

Proč osobní údaje zpracovávám a co mne k tomu opravňuje?

Veškeré osobní údaje zpracovávám na základě právních základů uvedených níže:

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předávám?

Osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně, mohou být předány třetím stranám a to v nezbytných případech, abych zajistil plnění obchodních závazků nebo rozvoj obchodních vztahů. Partnery, se kterými spolupracuji si pečlivě vybírám a kontroluji, zda garantují stejné principy a zásady ochrany osobních údajů jako já. Níže je výčet možných zpracovatelů:

Předávání údajů mimo EU
Nepředávám žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako důvěryhodné z pohledu ochrany osobních údajů.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby.
Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. U každého účelu zpracování je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.
V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.